Prof. Dr. Emin ERTÜRK

EErtruk

Bölümü İktisat
Anabilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Kadro Unvanı Prof. Dr.
E-mail adresi eerturk@uludag.edu.tr
Telefon 0224-2941086
ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora Uludağ Üniversitesi SBE,1985
Yüksek Lisans Bursa İTİA,1981
Lisans Ankara Üniversitesi, SBF, 1978
Orta Öğrenim Ümraniye, Atatürk Lisesi,1974

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük 1995, Uludağ Üniversitesi
Doçentlik 1989, Uludağ Üniversitesi
Yardımcı Doçentlik 1987, Uludağ Üniversitesi
Araştırma Görevliliği 1978,Bursa İTİA
Yabancı Dil İngilizce

YAYINLAR

KİTAPLAR
Türkiye İktisadında Yeni Bir Boyut; Para İkamesi, Kavram, Teori Oluşum Süreci, Ve Sonuçları,Uludağ Yayınları, Bursa, 1991
Ekonomik Entegrasyon Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar,Ezgi, Bursa, 1993
Döviz Ekonomisi, Der Yayınları, İstanbul, 1994.
İktisadi Birleşmeler Teorisi, Geliştirilmiş 2. Baskı, Alfa, 1998, Bursa.
Uluslararası İktisadi Birleşmeler, Teori ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu İktisadi Birleşme HareketleriGeliştirilmiş 3. Baskı, Vipaş, 2002.
Küresel Ekonomide Makro İktisadi Analize GirişGeliştirilmiş 2. Baskı, Aktüel, 2004.
Mikroekonomik Analize Giriş, Geliştirilmiş 2. Baskı, Aktüel, 2004.
İktisada Giriş,Nobel, Ankara, 2006.
Uluslararası İktisat, Alfa Aktüel, Bursa, 2010
İktisat: Kavram, İlke, Politika, Alfa Aktüel, Bursa, 2011
Mikro İktisat, Alfa Aktüel, Bursa, 2011
ERTÜRK Emin (2012), “Ekonomik Entegrasyon”, içinde Uluslararası İktisat, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2544, Editörler: Rıdvan KARLUK, Özgür TONUS., Haziran, Eskişehir.

MAKALELER

“Tarife ve Ticaret Genel Anlaşmasının Maliyeti Üzerine”, Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, 1983.
“Banka Firmaları Piyasası: Mikroekonomik Bir Yaklaşım”, Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, 1984.
“Göçün Ekonomik Analizi”, Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, 1985.
“Ekonomik Entegrasyon ve İslam Ülkeleri”, İlim ve Sanat, 1986.
Ülkelerarası ve Bölgelerarası Ekonomik Göç”, Türk-İnşa, 1986.
 “Uluslar arası Para Sistemi: Nereye?”, Uludağ İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, 1986.
“Kritik Harcamaları: Uluslararası Bir Karşılaştırma”, Türkiye Ekonomi Dergisi, 1986.

“Refah Devleti: Teori ve Pratiği”, İlim ve Sanat, 1986.

“Ekonomik Entegrasyonun Başarı Şartları: Ekonomik Analiz”, 1986.
“Avrupa Topluluğunda Yerleşme Hakkı”, Maliye Yazıları, 1987, ss.102-106.
“Neden Para Birliği”, ISO Dergisi, 1988.
“AT Karşısında Türk Sanayiinin Durumu”, Dış Politika Dergisi, 1988.
“Para İkamesi: Kavram ve Teorik Gelişme”, İktisat Dergisi, 1988.
“Dünyada Petrokimya Sanayiinin Gelişimi”, Türk-İnşa I, 1988.
“Dünyada Petrokimya Sanayiinin Gelişimi”, Türk-İnşa II, 1988.
“İslam Ülkeleri: Ekonomik Analiz”, İlim ve Sanat, 1992.
Yapısal ve Konjönktürel Faktörler Çerçevesinde Türkiye’de Cari Açık Problemi” (Bahar Baysal ile birlikte)-baskıda-
“Finansal Piyasaların Niteliği ve Kriz Üretme Potansiyeli” (Görkem Bahtiyar ile birlikte)-baskıda
“Krediler Konusunda Yanlış Bir Saplantı”,TİSK İşveren  Dergisi, Mart-Nisan 2011 (in press)

MAKALELER

Katıldığı Kolokyum, Sempozyum, Seminer ve Paneller 

1.Türkiye İktisat Kolokyumu, Mayıs 1985, TOBB, Ankara.

1.1.  Dış Ekonomik İlişkiler Kolokyumu, Konuşma Konusu: Ticaretin Liberalizasyonu.

1.2.  Kalkınma Ekonomisi Kolokyumu: Emek Yoğun Sektörler ve Teknoloji

1.3.  Enflasyon Kolokyumu: Finansal Dengesizlik ve Enflasyon

2. Bursa UÜ İİBF ve BTSO, 3.6.1988, Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna Tam Üyelik Başvurusu Sempozyumu, Tebliğ Konusu: AT ve Türk Sanayi.

3. ISAV Avrupa Topluluğu ve Türkiye Semineri, 23-24 Aralık 1989, İstanbul, Tebliğ Konusu: İktisadi Entegrasyon Teorileri ve AET

4. Açık Oturum: FEY Vakfı, AKM, 12.1.1991, İstanbul. Tebliğ Konusu: Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İlişkileri.

5. Avrupa Topluluğu ve Türkiye Seminer, Mayıs 1994, Marmaris, (UÜ adına müzakereci olarak katılım).

6. Uluslararası İslam Düşüncesi Konferansı, İstanbul, 1994

7. Uluslar arası Konferans-“AB’ye Katılım İçin Makroekonomik Politikalar”, 6-7 Mayıs 2005,       Ankara

8. Dini Ekonomik Meseleler İstişare Toplantısı, Afyon, 12-14 Aralık 2010

9. Ertürk Emin, Baysal Bahar, Bahtiyar Görkem, Bakır Hasan “İktisat Okulları Bağlamında Küresel Kriz”, 12.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 14-16 Aralık 2011, ODTÜ, Ankara

10.Ertürk E., Bahtiyar G., Tayyar A.E. (2012), “Bütçe Açıkları ve Enflasyonun Ekonomi Politiği”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi, 6-7 Ekim 2012, Kuşadası

11. Ertürk E., Yılmaz, D. (2012), “Latin American Debt Crisis and Lessons for Europe”, International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, June, Bursa

PROJELER
Türkiye’de Tekstil Teknolojisinin Durumu ve Tekstil Makinaları İmalat İmkanları”, Proje Koordinatörü, MÜSİAD, 1994
YAYINLANMIŞ ÇEVİRİLER
(Hla Myint) “Klasik Uluslar arası Ticaret Teorisi ve A.G.Ü”, Akademi, 1979, ss.149-172.
 (Nicholas Kaldor) “Ölçeğe Göre Getiriler ve Artan Verimlerin Uluslar arası Ticaret Teorisi ve Kalkınmadaki Yeri”, Akademi, 1980.
(Ziyauddin Serdar)  “Bilimin Yeniden İslam’a Yönelmesi”, İslami Araştırmalar, Sayı 2, Ekim 1986, ss.90-96.
(Mehmed Hasım) “I. Osmanlı İç Borçlanması İle İlgili Vatandaşla Hasbihal”, Osmanlıca’dan Sadeleştirme.
Articles Published in Newspapers:
1. Petrol Fiyatları ve Dünya Ekonomisi, 23.06.1990, İzmir Ticaret.

2. Başarılı Bir Entegrasyonun Altyapısı, 1986, Milli Gazete.

3. Göç Politikası, 1987, İzmir Ticaret.

4. Psikopos’un Faiz Eleştirisi, 1985, İzmir Ticaret.

5. Türkiye ve Güney Kore: Nereden Nereye, 1990, İzmir Ticaret.

6. Para İkamesi Mi? Dövizleşme Mi?, 27 Aralık 1988, Zaman.

7. Tekstil İhracatımız Nereye Gidiyor?, 1986, İzmir Ticaret.

8. Türkiye’de Kur Uygulaması, 3.2.1989, Marmara Ekonomi.

9. 24 Ocak Kararları: Öncesi ve Sonrası, 15.2.1982, Marmara Ekonomi.

10. Vergi Sıkıntısı ve Enflasyon Vergisi, 15.05.1990, Zaman.

ANSİKLOPEDİLERDE YAYINLANMIŞ MADDELER

1. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

 Ekonomik Entegrasyonlar Maddesi, C.1, ss.445-445.

Marksizm Maddesi, C.1, ss.484-489.

Milli Gelir Maddesi, C.3, ss.30-32.

Mukayeseli Üstünlük Maddesi, C.3, ss.64-65.

Ödemeler Bilançosu Maddesi, C.3, ss.190-192.

Ticaret Hadleri Maddesi, C.4, ss.131-132.

Uluslar arası İlişkiler Maddesi, C.4, ss.169-174.

Üçüncü Dünya Ülkeleri Maddesi, C.4, ss.191-193.

Yabancı Yatırım Maddesi, C.4, ss.219-221.

2. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Maddesi Cilt 10.

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Maddesi, (Baskıda).

YÜRÜTÜLEN TEZLER

 1. Kuruluşu, Gelişim Süreci ve Geleceği Açısından Türk Endüstriyel İplik Sektörü, E. Zafer Korkmaz, Yüksek Lisans, 2005.
 2. Serbest Bölgelerin Bugünü ve Geleceği Bakımından Vergi ve Teşvik Politikaları: Türkiye Örneği, İlhan Bulut, 2005, Yüksek Lisans.
 3. Heterodoks İktisat Okulları İçinde Kurumsalcıların Yeri: Yöntem Bilimsel Bir Tahlil, Feridun Yılmaz, Doktora, 2000.
 4. 24 Ocak 1980 Kararlarının Türk Ekonomisi Açısından Fayda Ve Maliyeti (1980-1988), Vedut Polat, Yüksek Lisans, 2000.
 5. Avrupa Birliği`nde Parasal Bütünleşme Sürecine Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Türkiye`nin Uyum Sorunu, Naciye Ekiz, Yüksek Lisans, 1999.
 6. İhracatı Finansman Teknikleri Ve Türkiye’deki Uygulama, Şükriye Keskin, Yüksek Lisans, 1998.
 7. Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Hedefinden Sapmanın Fayda Ve Maliyeti, Hakan Özaksun, Yüksek Lisans, 1997.
 8. Gıda Sanayiimizin İhracat Potansiyeli Ve Gelişimine Etki Eden Faktörler, Barbaros Kemer, Doktora, 1997.
 9. Dokuma Teknolojisisnin Durumu Ve Türkiye’de Dokuma Makinaları İmalat İmkanları, Tülay Özaksun, Yüksek Lisans.
 10. Dış Ticarette Haksız Rekabet Ve Haksız Rekabete Karşı Korunma -Türkiye Uygulaması- Damping, Anti Damping Sübvansiyon, Telafi Edici Vergiler, Şerafettin Düztepe, Yüksek Lisans, 1993.
 11. İktisadi Psikoloji ve Türk İhracatçı Müteşebbis Profili, Müslüm Basılgan, Doktora Tezi, 2008
 12. İktisadi Krizler ve Kriz Yönetme Politikaları: 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Cengiz Samur, Doktora Tezi, 2008