Doç. Dr. Füsun ÇINAR ALTINTAŞ

fusun_altintas

Bölümü

 İşletme

Anabilim Dalı

 Yönetim Organizasyon

Kadro Unvanı

  Doç. Dr

E-mail adresi

 fcinar@uludag.edu.tr

Telefon

 0224 294 10 48

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.

Orta Öğrenim

  Mustafakemalpaşa Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Yardımcı Doçentlik

2012

Yardımcı Doçentlik

 2009-

Öğretim Görevliliği

 2007 – 2009

Araştırma Görevliliği

 1998 – 2007

Yabancı Dil

 İngilizce


YAYINLAR

KİTAPLAR

 1. Melek Vergiliel Tüz, Füsun Çınar Altıntaş, Yönetime Kültürel Bakış, Ulusal Kültür Temelli Yaklaşım,  Furkan Ofset, Bursa 2008.
 2. Kurumsal Vatandaşlık Davranışı”, Kurumsal Kültür, Coşkun Can Aktan (Editör), Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Kurumsal Araştırmalar Serisi, No.3, Ankara 2006.
 3. “Organizasyonel Yurttaşlık Davranışı”, Örgütsel Psikoloji, Zeyyat Sabuncuoğlu- Melek Tüz, Bursa 2005.
 4. “Örgütsel Adalet Kavramı ve Örgüt Yapısının Çalışanların Adalet Algılamaları Üzerindeki Etkisi”, İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar, Zeyyat Sabuncuoğlu (Editör), Ezgi Kitabevi Yayınları,  Bursa, 2002.

MAKALELER

Uluslararası İndekslerde Taranan Yayınlar

 1. Füsun Çınar Altıntaş, Murat Hakan Altıntaş F. Bahar Işın, Necmi Gürsakal; Moderating Effect of Feminist, Identity on Transformational Leadership and Sales Performance Relationship, World Review of   Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. X, No. 1, 2011.
 2. Füsun Çınar Altıntaş; Gender, Based Analysis of Leadership Differences in Turkey, Euromed Journal of Business, Vol. 5, No.1, 2010.  
 3. Feride Bahar Isin, M. Hakan Altintas, Füsun Çınar AltıntasResearch on the Attitudes of Consumers and Workers towards Customer Misbehaviors, Journal of Service Science, Volume 2, Number 1, 2010.
 4. Füsun Çınar Altıntaş, M. Hakan Altıntaş, The Relationship Between Feminist / Womanist Identity and Leadership Styles of  Women Managers in Turkey, Gender in Management: An International Review, Vol.23, No.3, 2008.
 5. M. Hakan Altıntaş, Füsun Çınar Altıntaş, Tuncer TOKOL; Personal Values of American and European Marketing Educators A Comparative Analysis, Journal for Advancement of Marketing Education, Vol. 10, No.1, 2007.

Ulusal Yayınlar

 1. Füsun Çınar Altıntaş; Kişiliğin Algılanan Örgütsel Sabotaj Davranışları Üzerindeki Etkisi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, Haziran-Temmuz 2009.
 2. Füsun Çınar Altıntaş; A Comparative Analysis of Turkish and German Managers’ Personal Values, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 63, Sayı 4 , 2008.
 3. Füsun Çınar Altıntaş; Örgüt Yapısının Örgütsel Politika ve İşlem Adaleti Üzerine Etkisinin Yapısal Denklem Modellemesi Yardımıyla Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2007.
 4. Füsun Çınar Altıntaş; Bireysel Değerlerin Örgütsel Adalet ve Sonuçları İlişkisinde Yönlendirici Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Analiz, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt  7, Sayı 2, 2006.
 5. M. Hakan Altıntaş, Füsun Çınar Altıntaş, Tuncer TOKOL; E-Ticaret Engellerinin E-Ticaret Kullanma Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye’deki İhracatçı KOBİ’ ler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 64, Sayı 4, 2006 .
 6. Füsun Çınar Altıntaş; Hizmet Çalışanları Olarak Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Bir Analiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi, Aralık 2006.
 7. Füsun Çınar Altıntaş; Strateji Geliştirme Süreci İçerisinde Stratejik Başarı Unsurlarının Değerlendirilmesi, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi “İş Güç”, Cilt,5 Sayı:2, 2003.
 8. Füsun Çınar Altıntaş; Organizasyonel Davranış Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Organizasyonel Yurttaşlık Davranışı, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi “İş Güç”, Cilt 3, Sayı: 1,2001.
 9. Füsun Çınar Altıntaş; Organizasyonlarda Çağdaş Bir Yaklaşım: Yetkilendirme (Empowerment), Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 17, Sayı: 1,1999.

KONGRE FAALİYETLERİ

 1. Melek Vergiliel Tüz, Füsun Çınar Altıntaş; Psikolojik Sözleşme İhlalleri Ve Psikolojik Sözleşme İhlallerinin İşgören Davranışlarına Olan Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 9. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Tebliğ, İstanbul Mayıs 2001.
 2. Zeyyat Sabuncuoğlu, Füsun Çınar Altıntaş, M.Hakan Altıntaş; Aile İşletmelerinde Çatışma Algısı, Aile Etkisi Ve Performans İlişkisi: Aile Üyesi Kadınlar Açısından Bir İnceleme, Aile İşletmeleri Kongresi, Tebliğ, İstanbul 18- 19 Nisan 2008.